تاریخ نگارش: شنبه 18 شهریور 1396 + نظرات ()

خدایا!

 

شاد کن دلی را که گرفته و دلتنگ است

 

بی نیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است

 

امیدوار کن کسی را که نا امید به آستانت آمده

 

بگیر دستانی که اکنون بسوی تو بلند است

 

مستجاب کن دعای کسی که با اشک هایش تو را صدا می زند

 

حامی آن دلی باش که تنها شده است

 

با دست های مهربانت، با تمام قدرت و عظمت و تواناییت ببار رحمتت را بر بندگانت....