تاریخ نگارش: دوشنبه 27 فروردین 1397 + نظرات ()

اهمیت تربیت دینی در شاگران

خلیل حاج گوهری/ فریدونكنار

 مقدمه:

رشد كودكان از روزی كه به دنیا می  آیند تازمانی كه به درجهی كمال می  رسند، از مرحلهی متوالی و به هم پیوسته ای می  گذرد كه می  توان آن را فصول مشخص تاریخ واحدی دانست. اگر چه این رشد، ظاهراً ترقّی دائم و یكنواختی دارد امّا در واقع كُند و تند می  شود و دوره ای گاه پرجوش  و خروش و گاه آرام است. تغییرات به ظاهر دائم و مستمر است، امّا در واقع موجودی است كه  می  باید مراحل معینی را طی كند.  هر یك از این مراحل زندگی از دورهی پیش متأثّر شده و در مرحلهی بعد نیز مؤثّر واقع می  شود. به همین دلیل گویند اركان اصلی زندگی انسان بالغ و رشید به كیفیت دوران كودكی بستگی دارد. در این دوره است كه رفتار كودك به ویژه رفتار عاطفی و اجتماعی او، در اثر ارتباط با والدین و اطرافیان تكوین پیدا می  كند. شخص، بیشتر عادت ها و رفتارهای عقلی دوران حیاتی خویش را در دوران كودكی كسب می  كند و تقریباً در این مرحله است كه كیفیت سازگاری با محیط را یاد می  گیرد. لذا می  توان ادّعا نمود كه چگونگی رفتار فرد در دوران سالمندی را به راحتی می  توان در همان خردسالگی پیش بینی كرد، همان گونه كه كودكی شخصِ سالمند را می  توان از رفتارهای فعلی او تشخیص داد. چنانچه گزل، روان شناس آمریكایی می  گوید : « كودك در پنج سالگی نسخهی كوچك شخص جوانی است كه بعداً خواهد شد. »

اگر ما در صدد آنیم تا آموزش و تربیت دینی متناسب با ویژگی شاگردان را برنامه ریزی كنیم، ناچار باید در دنیای كودكانه ی آنان گام نهاده، از دید آن ها به منظر دینی بنگریم.

  

اهداف تربیت دینی

ضرورت دارد كه هدف های تربیت دینی نخست بر پایهی اهداف كلی آموزش و پرورش، سپس بر پایهی هر دورهی خاص، ودر نهایت بر اساس هر پایهی تحصیلی، تعیین و تبیین شود تا با روشن سازی اهداف  جزئی تر، محتوای درسی هر پایه نگاشته شود. در تدوین اهداف و محتوای آموزشی بیش از آنكه به افزایش میزان آگاهی و دانش مربوط به جهان بینی مبادرت ورزیم، توجّه به ایجاد نگرش مثبت نسبت به ارزش ها و باورهای مذهبی از اهمیت خاصّی برخوردار است، این نگرش نه تنها مؤلّفه ی شناختی و عاطفی ـ هیجانی دارد، بلكه در رابطه با اعتقادات مذهبی، آمادگی عمل را در دانش آموزان فراهم می  كند، به علاوه میزان آگاهی و شناخت دانش آموزان نسبت به جهان بینی اسلامی ، علاقه، شوق و عمل به تكالیف شرعی را نیز در آن ارتقا می  بخشد. همچنین در تدوین اهداف و محتوای آموزش و تربیت دینی، توجه به تحولی بودن میزان فهم دانش آموزان از مفاهیم اساسی تربیت دینی همچون، خدا، عدل، ایمان، انصاف و مثال آن ها از ضروریات اساسی است كه نمی  توان از دانش آموزان در درك این مفاهیم انتظار درك بزرگسالانه داشت.

 

نقش معلّم در تربیت دینی   

بهیقین پس از پدر و مادر، باید مهم ترین عامل را در مدرسه و در شخصیت معلّم بجوییم؛ بویژه در محدودهی سنّی دورهی ابتدایی كه الگوپذیری دانش آموزان از یكسو و نقش الگویی معلّم از سوی دیگر این عامل را قوّت می  بخشد. علی رغم این كه امروزه آموزش و تربیت دینی صورت كتاب محوری به خود گرفته است، ولی همچنان نقش اوّل را باید متعلّق به معلّم بدانیم. كتاب تنها مادهی اوّلیهی كار معلّم است. اوست كه محتوای آموزشی و تربیتی را با تدبیر خود همچون پارچه ای برش می  دهد و متناسب با قامت دانش آموزان، آن را به شكل لباسی مناسب در می  آورد و برقامت شاگردان خود می  پوشاند. معلّم باید عملش برای تربیت باشد و تربیتی براساس علم را عرضه كند. اگر معلّم بخواهد علاوه بر ارائهی آموزش های دینی به تربیت دینی شاگردان نیز بپردازد، یعنی علم را تبدیل به ایمان كند و دین آموزی را با تدین همراه سازد، باید علاوه بر اقناع عقل ها، دل ها را نیز ارضا كند. او باید بتواند اعتقاد و علاقهی درونی را در آنان به وجود آورد و رابطهی روحی و معنوی با آن ها برقرار كند تا آن جا كه حتّی نگاه ها، اشاره ها و حالت های معلّم نیز به طورعمیقی در آنان تأثیر گذارد و در تربیت شخصیت آنان منشأ اثر شود.

 

نتیجه گیری:

از آنجا كه پروردگار خود خالق آدمی  است و با تمامی  ویژگی ها و صفات گوناگون درونی و برونی او آشنایی دارد و از سیر رشد و تكامل او بی كم و كاست آگاه است، بهترین و كامل ترین برنامهی تربیتی را نازل كرده و در اختیار ما قرار داده است. نكتهی مهم این است كه مؤفقیت در تدوین صحیح هر برنامهی آموزشی وتربیتی نیز در گرو آشنایی تهیه كنندهی آن ویژگی های رشد و تكامل مخاطبان خود می  باشد. به عبارتی معلم، بدون تسلط بر یافته های روا ن شناسی و تربیتی نخواهد توانست در امر آموزش و تربیت شاگردان، موفقیتی در خور تحسین و تقدیر كسب كند. این گونه مطالعات معلم را قادر می  سازد كه كودكان و نو جوانان محیط های مختلف را با یكدیگر مقایسه كند و تأثیر محیط و فرهنگ موجود و چگونگی رشد و تكامل آنان را دریابد.

 

منابع:

ـ با هنر، ناصر؛ آموزش مفاهیم دینی همگام با روان شناسی رشد؛ تهران  سازمان تبلیغات اسلامی ؛ شركت چاپ و نشر بین الملل؛ زمستان .78

ـ شعاری نژاد، علی اكبر؛ روانشناسی رشد؛ انتشارات اطلاعات؛ .1367

ـ رشد معلّم (9) سال یازدهم؛ خرداد 1371.                        

طبقه بندی: تحقیق و پژوهش، تربیتی و فرهنگی، 
برچسب ها:اهمیت تربیت دینی در شاگران، اهمیت تربیت دینی، تربیت دینی در شاگران، تربیت دینی، اهداف تربیت دینی، نقش معلم در تربیت دینی، نقش معلم در تربیت،

...