تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

جذبــه نگــاه

مژگــان نبـود به گـــرد چشم مـن زار

غیـــرت بـه ره نظاره ام ریختــه خــار

در دیده سیاهیم نـه از مردمک است

جــذب نگهم ربـــوده خـال از رخ یـــار

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهمطبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
تاریخ نگارش: دوشنبه 14 بهمن 1392 + نظرات ()

تك درخت عاشق

کیستم مــن، عاشـق و دیـــوانه ی چشــم سیاهی

شعلــه ها افتـــاده بــر جانـــم، هم از بــرق نگاهی

تک درختـــی تیــــره روزم، در دل صحــرای خاموش

می خورم سیلی ز طوفـان، همچو طفل بی گناهی

روزگـاری  چـــون نگــه جایم درون دیـــده ها بـــــود

دیگر اکنــــون همزبانی نیست جــــز اشكی و آهی

همرهی جـــز سایـــه ام یکرنگ و پــا بر جـــا نباشد

آن هم از مــن می گریزد چـــون رفیــــق نیم راهی

تک درختم تک درختی خشک و مطـــرود از گلستان

رازها در سینــــه ام باشـد نهــــان از دیـــر گاهــــی

خانم بتول سجادی (لرستانی)
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
تاریخ نگارش: دوشنبه 14 بهمن 1392 + نظرات ()

پنـــد و انـــدرز

مایـــه ی اصل و نسب در گــــردشِ دوران زر است

متصل خون می خورد تیغی كه صاحب جوهر است

آهـن  و فـولاد هـــــر دو از یك  كوره  می آینـد بـرون

آن  یـكـی  شمشـیـر گـردد، دیگری نعـل خـر است!

كـره ی  اسـب از  نـجـابـت  در تـعــاقـب  مـی رود

كـره ی خــر از خـریـت پـیـش  پـیـشِ مــادر اسـت

شـاه اگـر مفلس شود قربـــی نـدارد در جهـــان

داخـل نـادان شـمـارنـدش اگــر اسـكـنـدر اسـت

كـاكُـل از بـالا نـشـیـنـی رتـبـه ای پـیـــدا نـكـرد

زلف از افـتـادگـی هـمـسـان مشك و عنبراست

ناكســـی گــر بــر كســی بالا نشیند عیب نیست

روی دریـا خـس نـشـیـنـد، قعـرِ دریا گوهــر است

دود اگـر بـالا نشیند كـسـر شـأنِ  شـعـلــه نیست

جـای چشـم ابـرو نـگـیـرد هـر چه او بـالاتـر است

سـبـزه پـامـال اسـت در زیــرِ  درخـتِ مـیــــوه دار

گرچه این سبز است و زیبا لیك آن شیرین تراست

شصت و شاهد هــر دو  دعـــویِ بزرگی می كنند

پـس  چـرا انـگـشـتِ كوچـك لایـق انگشتر است؟

شعـرسـازان  جـان  فدای  شعرخوانــان  می كنند

دخـتـرِ هـركـس وجیـه  اُفتـاد  مُفتِ  شوهـر است

گــر  تـنـور  زنـدگـی  شـد  سـرد  نـبـود  چـاره ای

خـدمـت آتـش  بـبـایــد كـــرد تــا  هیـزم تــر اسـت

«صـامـتـا»  عیب  خود  را  گـو، نه  عیبِ دیـگـران

هـر كـه عـیـبِ خـود بـگـویـد از هـمـه بالاتر است

صامت بروجردیطبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
تاریخ نگارش: دوشنبه 14 بهمن 1392 + نظرات ()

فریـــاد

ناله را هر چنـد می خواهم که پنهان برکشم

سینه می گوید که من تنگ آمدم فریـــاد کن

عباس احمدی بروجردی - شاعر قرن معاصر
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:عباس احمدی بروجردی،
(تعداد کل صفحات: 10)     ...  3  4  5  6  7  8  9  ...  

...