هِنــــا و مِنـــــا بهترین مطالب درسی، آموزشی، مدیریت و معاونت، پرورشـی، تحقیق، پژوهش، سرگرمی، بهداشتی، پزشكی http://henaomena.ir 2019-02-18T23:29:43+01:00 text/html 2019-01-05T15:27:59+01:00 henaomena.ir ثبت نام «مهارت های هفتگانه ICDL» به مدت 130 ساعت برای تمام فرهنگیان http://henaomena.ir/post/2542 <div align="center"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">ثبت نام<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>«<span style="color:#7030A0">مهارت های هفتگانه </span></span></b><b><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#7030A0">ICDL</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>» به مدت 130 ساعت برای تمام فرهنگیان </span></b></font></p> </div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/20" target="" title="مهارتهای کامپیوتر"><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/ICDL.jpg" alt="مهارتهای هفتگانه ICDL" vspace="0" hspace="0" border="0" align="absmiddle"></div></a><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت اول:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مفاهیم پایه فناوری اطلاعات</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت دوم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت سوم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">واژه پردازها </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Word</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"></span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت چهارم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">صفحه گسترده </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Excel</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"></span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت پنجم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">بانک های اطلاعاتی </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Access</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA"></span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA">مهارت ششم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">ارائه مطالب </span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Power point</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#C00000" lang="FA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>مهارت هفتم:</span></b><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:#C00000" lang="FA"> </span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">اطلاعات و ارتباطات<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Internet</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:#00B050" lang="FA">این دوره با کد جدید برگزار می شود. همکارانی که قبلا این دوره را گذرانده باشند، نیز می توانند مجددا در این سری شرکت نمایند.</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"></span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مهلت ثبت نام از ﺗﺎریخ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>97/10/15<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تا تاریخ<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>97/10/22 می باشد.</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">برای ثبت نام، انجام آزمون و فعالیت های عملی دوره به صورت تضمینی به آیدی زیر مراجعه کنید:</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></font></p><font size="2"> </font><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi: embed"><font size="2"><span dir="RTL" style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">@</span><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Ali_G1396</span></font></p>